اطلاعيه ها
اطلاعيه ها

آخرين تغييرات نسخه 95.03

آنچه در اين نسخه مي بينيد

نسخه  95.03 - Release 4/Sprint 05

23 خرداد 1395 هجري شمسي

  • ايجاد قابليت نمايش قبوض غير سيستميِ ثبت شده توسط يک شهر :

چنانچه اين قبض در محاسبات اعمال شود، پس از صدور مفاصاي سيستمي، اطلاعات قبض در شهرهاي ديگر، بدون نمايش تصوير اسکن شده ي آن، قابل مشاهده خواهد بود.

  • اعمال محدوديت در حداکثر تعداد قبوض قديمي قابل ثبت در يک تاريخ خاص در هر شهر :

در يک تاريخ خاص، تعداد محدودي قبض قديمي قابل ثبت خواهد بود.

  • اصلاح نام بانک در بخش پرداخت PC-POS
  • باز طراحي جدول محاسبات و نمايش مبلغ جريمه فرسودگي به صورت مجزا در اين جدول و نمايش مجموع جريمه فرسودگي در چاپ محاسبات
  • پياده سازي پرتلت استعلام گواهي مفاصا حساب در صفحه ي اول پرتال.
  • اصلاح روش باز خواني اطلاعات قيمت خودروهاي توليد داخل و خارجي از جداول مربوطه.
  • قابليت استعلام پرداختهاي داراي تاريخ پرداخت و وضعيت تاييد نشده.
  • توليد و پياده سازي فرم پرداخت بدهي دفاتر به شرکت.