اطلاعيه ها
اطلاعيه ها

آخرين تغييرات نسخه 95.06

آنچه در اين نسخه مي بينيد

نسخه  95.06

Release 04 / Sprint 06

00 شهريور 1395 هجري شمسي

  • افزودن قابليت جستجوي قبوض قديمي موجود در اطلاعات هر شهر
  • حذف بخش مربوط به بارگزاري بر چسب هاي قديمي
  • تغيير در نحوه نمايش ليست گواهي ها